Jaarverslag 2017 Stichting Furaha

Tekstvak: Tekstvak: Contactgegevens

8

@

KvK

Nr. 08148473

NL64TRIO0212306278

Triodosbank te Zeist

www.stichtingfuraha.nl

Ons werk is financieel

mede mogelijk gemaakt door

Tekstvak: Pagina

2

3

4

5

Tekstvak: 1

ANBI

Nr. 815986737

Voorwoord

Stichting Furaha hoopt met de publicatie van dit jaarverslag te voldoen aan haar verplichting als stichting met een ANBI-status, haar jaarverslag op internet te publiceren.

 

Gegevens van de stichting

Naam

De naam van de stichting is Stichting Furaha. Stichting Furaha is opgericht op 23 juni 2006 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08148473. Sinds 1 januari 2008 heeft de stichting de ANBI-status, onder fiscaal nummer 815986737.

Contactgegevens

Postadres :              Geraniumstraat 30, 7555 CB  Hengelo (O)

E-mail:                   info@stichtingfuraha.nl

Internet:                 www.stichtingfuraha.nl

Bestuurssamenstelling

Secretaris:              C. Veendrick – den Reijer

Penningmeester:     H. Jansen

Voorzitter:              A. Boks

Naast het bestuur wordt de stichting in Nederland ondersteund door tien vrijwilligers die de verschillende wervings- en voorlichtingsactiviteiten uitvoeren.

In Kenia worden de projectactiviteiten uitgevoerd door twee officieel bij de overheid geregistreerde C.B.O.’s (Community Based Organizations), elk bestaande uit tien tot vijftien leden, een fieldmanager en een technisch adviseur: het Kibaoni Orphan Support Team en de Migumomiri Community Based Organization.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en medewerkers in Nederland en Kenia verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling

Uit de statuten:

De stichting heeft ten doel het geven van financiële en/of materiële steun aan kleinschalige projecten of instellingen in Afrika, vooral in Kenia (……..), die direct hetzij indirect het lichamelijk en/of geestelijk welzijn van kinderen tot doel hebben zonder daarbij onderscheid te maken naar afkomst, huidskleur, ras, godsdienstige overtuiging van het kind of ouder(s) of overige kenmerken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting kan, daar waar mogelijk, nuttig en/of noodzakelijk ter vervulling van het doel van de stichting, met andere hulpverlenende organisaties samenwerken.