Verslag van de activiteiten

1. Kilifi Orphan Project op de Kibaoni basisschool in Kilifi

Visie

Stichting Furaha ondersteunt sinds 2006 een groep van 55 wees- en kwetsbare kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. Zij doet dit met het doel hun cirkel van armoede en afwijzing te doorbreken en hen uiteindelijk in staat te stellen in eigen levensonderhoud te voorzien en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Deelname aan het basis- en vervolgonderwijs, gezonde voeding en toegang tot de gezondheidszorg zijn daarbij in onze visie onontbeerlijk.

Partner

De werkzaamheden in Kilifi vinden plaats vanuit de Kibaoni basisschool en worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze partnerorganisatie ‘Kilifi Orphan Support Team’ en gecoördineerd door onze fieldmanager Dhr. R. Onchangwa.

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren

In 2011 heeft stichting Furaha besloten om vanaf januari 2012 geen nieuwe kinderen meer op te nemen in het Kilifi Orphan Project en stap voor stap de verantwoordelijkheid voor het project aan de gemeenschap over te dragen en daarmee het project een duurzaam karakter te geven.

Stichting Furaha zet zich sindsdien op de Kibaoni basisschool in Kilifi in om die faciliteiten te bieden die de overdracht en verzelfstandiging van het project mogelijk maken. Hiermee kunnen ook andere, nieuwe wees- en kwetsbare kinderen in de toekomst een kans krijgen om de cirkel van armoede te doorbreken.

In 2013 heeft stichting Furaha daartoe de eerste stap gezet en is er een bakkerij op de school opgezet waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden voor het Kilifi Orphan Project. In 2014 is een naaiatelier op de school opgezet voor de productie, verkoop en reparatie van uniformen voor de leerlingen van de school. Ook sokken en schoenen kunnen hier worden gekocht.

 

Zowel de bakkerij als het naaiatelier leveren sinds 2016 zodanige inkomsten op, dat een groep kinderen op de basisschool een volledige ondersteuning ontvangt vanuit het project én een groep vrouwen een inkomen heeft. Dat betekent dat, zij het nog op bescheiden wijze, het project sinds 2016 in staat is zelfstandig te draaien.

Naar verwachting zullen alle kinderen van de huidige groep uiterlijk 2021 hun opleidingen hebben afgerond en daarmee een goede basis hebben om in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Extra ondersteuning met praktijkonderwijs

In 2018 zijn we gestart met een aanbod van praktijkonderwijs voor.

· Furaha-kinderen die na het Voortgezet Onderwijs moeilijk werk kunnen vinden, en

· Furaha-kinderen die de school vroegtijdig moesten verlaten. Deze groep bestaat vooral uit jongeren die niet meer naar school konden gaan omdat zij hun thuis moesten ondersteunen in de huishouding of hun thuis financieel moesten ondersteunen door te werken of op jeugdige leeftijd zwanger werden.

In 2019 hebben we het aanbod van praktijkonderwijs uitgebreid naar de doelgroep jonge moeders. Het gaat daarbij om jonge vrouwen, die in het verleden vanwege hun (vaak ongewenste) zwangerschap vroegtijdig de opleiding moesten stoppen. Door het gebrek aan opleiding kunnen zij niet of nauwelijks aan werk komen. Door hen een praktijkopleiding aan te bieden wordt hun kans op werk met een redelijk inkomen aanzienlijk groter.

 

Alle activiteiten vinden plaats vanuit de uitvalbasis de Kibaoni basisschool.

 

Meerjarenplan

2013-2021 Ondersteuning van de kinderen in het vervolgonderwijs van het Kilifi Orphan Project door

- Betaling van schoolgeld

- Jaarlijks uniformen met schoenen en schoolmaterialen

- Hygiënische middelen en medische zorg

- Een lunch op alle schooldagen

- Regelmatige begeleiding en voorlichting rond levensbedreigende ziekten en hygiëne

- Overige ondersteuning wanneer de situatie van het kind daarom vraagt

2017 Inhoudelijke ondersteuning duurzaamheidsprojecten, deskundigheidsbevordering vrijwilligers in Kenia

2018 e.v. Ondersteuning van de kinderen in het vervolgonderwijs en praktijkonderwijs

2019-2021 Ondersteuning met een praktijkopleiding voor kinderen die moeilijk werk kunnen vinden en jonge moeders

Jaarverslag 2019 Stichting Furaha     pagina 1 2 3 4 5             Home